Termeni şi condiţii generale ale programului Flying Blue

1. Termeni și condiții generale ale programului Flying Blue

Acești termeni și condiții se aplică începând cu data de 15 martie 2017.

1.1 Definiții

Termenii sau expresiile utilizate în acești termeni și condiții sunt definite după cum urmează, cu excepția cazului când contextul specifică altfel:

„Air France” înseamnă Société Air France, o societate cu răspundere limitată, constituită conform legislației franceze, cu sediul în Rue de Paris 45, F-95747 Roissy CDG Cedex, France și înmatriculată la Registrul Comerțului și al Societăților Comerciale din Bobigny cu numărul B 420 495 178.

„Cardul de Membru” și „Cardul” reprezintă cardul de membru al Programului, care poate fi și virtual, emis și distribuit de către Societate după ce aceasta a acceptat cererea de înscriere în Program.

„Centrul de Servicii pentru Clienți” înseamnă orice unitate de servicii autorizată pe deplin de către Societate să furnizeze gama de servicii indicată în Program.

„Comunicatul FB” este denumirea colectivă a următoarelor mijloace de comunicare folosite în cadrul Programului: Broșuri ale Programului, Noutăți FB, Scrisori FB, Website-ul FB și Formularele de înscriere FB.

„Termeni și condiții generale” înseamnă termenii și condițiile care guvernează Programul.

„Data înscrierii” înseamnă data la care se semnează formularul de înscriere de către solicitantul eligibil sau, în cazul înscrierii prin internet sau e-mail, data la care cererea este transmisă Societății prin intermediul programului de internet sau al aplicațiilor de e-mail.

„FB” este abrevierea Programului de fidelizare Flying Blue al Societății.

„KLM” înseamnă Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), societate cu răspundere limitată constituită conform legislației olandeze, înmatriculată la Registrul Comerțului din Amsterdam cu numărul 33014286, cu sediul la Amsterdamweg 55, Amstelveen, Olanda.

„Membru” este definit ca un membru al Programului, al cărui nume apare pe Card și căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în program. Numai Membrii au dreptul de a beneficia de serviciile și beneficiile propuse în Program.

„Mile” înseamnă Mile Premiu și Mile de Nivel.

„Mile Premiu” înseamnă Milele acumulate pentru zborurile cu Air France, KLM, Partenerii Aerieni și Partenerii Non-Aerieni, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB. Milele Premiu pot fi utilizate pentru obținerea Premiilor.

„Mile de Nivel” sunt Milele luate în calcul pentru stabilirea nivelului de Membru în cadrul Programului. Nivelul unui membru depinde de numărul de Mile de Nivel acumulat într-o perioadă de timp specificată. Criteriile de calificare și serviciile și beneficiile aferente fiecărui nivel sunt menționate în Comunicatul FB. Milele de Nivel se acumulează pentru zborurile efectuate cu Air France, KLM și alți Parteneri SkyTeam și orice alt Partener Aerian desemnat astfel în Comunicatul FB și pentru orice altă activitate specificată ca modalitate de acumulare a Milelor de Nivel în Comunicatul FB.

„Oferte Promoționale” înseamnă ofertele temporare speciale care oferă unui Membru șansa de a acumula Mile de Nivel și/sau Mile Premiu suplimentare, de a folosi un număr redus de Mile Premiu la comandarea Premiilor sau de a folosi beneficii suplimentare.

„Partener” înseamnă Partenerii Aerieni și Partenerii Non-Aerieni.

„Partenerul Aerian” înseamnă orice companie aeriană care este sau nu este membru al SkyTeam, pentru ale căror servicii se pot acumula Mile de Nivel și/sau Mile Premiu și/sau se pot utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„Partener Non-Aerian” înseamnă orice partener cu excepția Partenerilor Aerieni pentru ale căror servicii se pot acumula sau utiliza Mile Premiu, în modul indicat în Comunicatul FB publicat periodic.

„Partener Skyteam” înseamnă orice companie aeriană membră a Skyteam, cu excepția companiilor Air France și KLM.

„PIN” este Numărul Personal de Identificare care permite Membrului să-și acceseze contul web personal.

„Premiu” înseamnă premiul obținut în cadrul Programului prin utilizarea de Mile Premiu, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB.

„Premiul oferit de compania aeriană” înseamnă orice premiu disponibil oferit de Air France, KLM și Partenerii Aerieni. Premiile oferite de compania aeriană cuprind bilete Premiu, Premiu de promovare la o clasă de călătorie superioară și premii pentru excedent de bagaje.

„Premiu de promovare la o clasă superioară” înseamnă un premiu prin care se promovează la o clasă de călătorie cu un nivel mai mare decât clasa rezervată prin biletul plătit.

„Program” înseamnă programul de fidelitate Flying Blue oferit de Societate în modul stabilit în anul 2005 și dezvoltat pentru a premia Membrii care călătoresc frecvent cu Air France, KLM sau Partenerii Aerieni ai acestora și pentru a premia Membrii care folosesc Serviciile de Calificare furnizate de Parteneri Non-Aerieni.

„Zboruri calificabile” înseamnă zborurile efectuate cu Air France, KLM, Partenerii SkyTeam și orice alt Partener Aerian indicat în Comunicatul FB, cu excepția zborurilor interne din Franța efectuate de Membrii care au specificat în conturile lor adrese de corespondență din Franța continentală sau Monaco (cu excepția celor care dețin un Permis de reducere pentru Franța metropolitană), pentru care se pot acumula atât Mile de Nivel cât și Mile Premiu.

„SkyTeam” înseamnă o alianță de companii aeriene a căror membri sunt disponibili pe www.skyteam.com.

„Societate” înseamnă Air France și KLM, care dețin și operează Programul.
1.2 Generalități

1.2.1 Termenii și condițiile generale definesc relația contractuală dintre Societate și fiecare Membru în parte. Societatea, operând cu bună credință, își rezervă dreptul de a anula sau înlocui Programul sau de a transfera dreptul de proprietate asupra programului și dreptul de a efectua variații sau de a amenda Programul, Termenii și condițiile generale, Comunicatul FB, structura de acumulare a Milelor de Nivel și Milelor Premiu, structura Premiilor, structura de utilizare a Milelor Premiu, participarea oricărui Partener în cadrul Programului sau procedurile Programului descrise în documentele Programului, în orice moment. Membrii nu vor ridica pretenții împotriva Societății ca urmare a modificărilor efectuate conform cerințelor legale impuse de fiecare stat. Înștiințările referitoare la modificările și amendamentele aduse acestor Termeni și condiții vor fi incluse în Comunicatul FB. Termenii și condițiile și orice modificare vor fi considerate aprobate dacă Membrul își folosește Cardul de Membru, comandă sau folosește în orice mod un Premiu sau beneficiu oferit prin Program, sau dacă nu se înregistrează o contestație scrisă în termen de 30 de zile de la înștiințare. Dacă un Membru nu acceptă modificările Programului, calitatea sa de membru poate înceta, în conformitate cu paragraful 1.2.2.

1.2.2 Fiecare parte poate înceta acordul contractual în orice moment, în conformitate cu procedurile descrise în Comunicatul FB. Termenii și condițiile generale vor continua să guverneze implementarea chiar și după încetarea relației contractuale. La primirea cererii de încetare, Societatea va anula calitatea de membru, acesta beneficiind de șase luni de la data încetării calității sale de membru pentru a folosi Milele Premiu acumulate. Dacă Societatea reziliază contractul, toate Milele de Nivel și Milele Premiu expiră în termen de șase luni de la notificarea rezilierii. Dacă un Membru face declarații incorecte, încalcă regulile Premiului sau regulile impuse prin Comunicatul FB, sau încalcă regulile indicate la articolul 1.4.8, toate Milele de Nivel și Milele Premiu vor expira imediat ce Societatea emite notificarea de reziliere.

1.2.3 Societatea va depune eforturi rezonabile să înștiințeze Membrii în prealabil despre terminarea Programului.

1.2.4 Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Premiile, beneficiile și oportunitățile de acumulare a Milelor de Nivel și a Milelor Premiu promovate ca disponibile pentru Membri sunt efectiv disponibile. Însă, Air France, KLM sau Partenerii lor pot restricționa unilateral cantitățile de Premii propuse, iar Societatea nu poate garanta că aceste facilități vor fi disponibile. Un Membru poate afla, astfel, că nu mai există disponibilitate pentru un anumit zbor sau că un anumit Premiu nu este disponibil.

1.2.5 Toate Premiile și beneficiile propuse fac obiectul modificării și disponibilității, inclusiv datele exceptate indicate în Comunicatul FB. Se pot aplica restricții și/sau modificări locale. Premiile, beneficiile și oportunitățile de a acumula Mile de Nivel și Mile Premiu oferite Membrilor sunt sau pot fi furnizate de Partenerii cu care Societatea a încheiat acorduri, dar asupra cărora nu deține controlul.

1.2.6 Premiile, beneficiile și oportunitățile de a acumula și utiliza Mile de Nivel și Mile Premiu vor face obiectul termenilor și condițiilor generale ale Partenerului care furnizează facilitățile promovate. Termenii și condițiile generale vor fi transmise unui Membru când acesta trimite o cerere în acest sens unui Partener. Toate zborurile Air France vor face obiectul condițiilor de transport disponibile pe www.airfrance.com. Toate zborurile KLM vor face obiectul condițiilor de transport ale KLM care sunt înregistrate la tribunalul districtual din Haga și vor fi trimise Membrului la cerere. Toate zborurile Partenerilor Aerieni vor face obiectul condițiilor de transport aferente ale Partenerului Aerian.

1.2.7 Societatea și partenerii săi își rezervă dreptul de a prezenta Oferte Promoționale grupurilor de Membri în funcție de activitatea lor în cadrul Programului, inclusiv, dar fără limitare la zboruri, cazare în hoteluri și închirieri auto. Ofertele Promoționale nu se vor cumula cu alte Oferte Promoționale. Se va aplica Oferta Promoțională cea mai avantajoasă pentru Membru.

1.2.8 La data de 31 decembrie a fiecărui an, nivelul Programului la care un Membru va avea dreptul în anul următor va fi stabilit în funcție de numărul de Mile de Nivel acumulate sau de numărul de Zboruri calificabile efectuate de la 1 ianuarie la 31 decembrie în anul respectiv. Adresa de care se ține cont pentru calcularea nivelului de Membru este adresa de corespondență furnizată în contul acestuia la 31 decembrie. Toate Milele de Nivel acumulate și Zborurile de Calificare vor fi deduse din contul Membrului FB, cu excepția cazului când se stipulează altfel în Comunicatul FB. Dacă un Membru nu a acumulat Mile de Nivel în decursul unui an, respectivul Membru va fi retrogradat la nivelul de bază, Ivory. Dacă un Membru a acumulat Mile de Nivel în decursul anului, dar nu suficient încât să-și mențină nivelul curent de membru, conform definiției din Termenii și condițiile generale prezente, respectivul Membru va fi retrogradat la un nivel inferior.

1.2.9 Pentru Membrii Ivory, Milele Premiu vor fi valabile timp de 2 ani. Societatea își rezervă dreptul de a anula Milele Premiu după o perioadă de 2 ani în care nu are loc nicio activitate de prelungire în contul Membrului. Acumularea de Mile de Nivel sau orice altă activitate desemnată ca atare în Comunicatul FB este considerată activitate de prelungire. Membrul are obligația de a verifica data de expirare a Milelor sale.

1.2.10 După o perioadă de 5 ani de neacumulare a Milelor Premiu de către un Membru, Societatea își rezervă dreptul de a anula calitatea de membru unilateral.

1.2.11 Situația Milelor este pusă la dispoziția Membrului pe baza activității Membrului din cadrul Programului. Societatea își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, intervalele de timp și suporturile de furnizare a situațiilor respective. Nu se vor pune la dispoziție duplicate. 1.2.12 Contul și Milele acumulate de Membrul respectiv nu pot fi, sub nicio formă, transferate, lăsate moștenire, cesionate, vândute sau combinate, contra unei sume sau nu, cu contul de Mile al oricărei alte persoane, indiferent dacă respectiva persoană este sau nu Membru al Programului, sau cu orice alt cont aparținând Membrului, cu excepția cazului când se stipulează altfel de către Societate și în Comunicatul FB.

1.2.13 În cazul decesului unui Membru, Societatea va închide contul Membrului respectiv și va anula toate Milele acumulate de acesta în urma primirii certificatului de deces aferent.
1.3 Înscriere

1.3.1 Conform legislației locale și pe baza aprobării părinților sau tutorelui, dacă este cazul, Programul este deschis numai persoanelor cu vârste peste 2 ani, a căror adresă de corespondență se află într-un stat în care Programul este deschis pentru aderare. Corporațiile, instituțiile necorporatiste sau alte persoane juridice nu pot participa.

1.3.2 Membrul poate trimite un singur formular de înscriere, putând deține un singur cont deschis pe numele legal al Membrului. În cazul conturilor duplicat, contul cu cel mai scăzut nivel sau cu cele mai puține Mile va fi șters, iar toate Milele de Nivel și Milele Premiu acumulate în respectivul cont vor fi transferate în celălalt cont.

1.3.3 Când se înscrie în program, Membrul acceptă primirea Comunicatului FB, ce reprezintă componenta de bază a programului. Membrul răspunde de furnizarea către Societate a adresei de corespondență și de e-mail corecte în scopul obținerii Cardului său și pentru Comunicatul FB. Dacă un Membru își modifică adresa de corespondență/e-mail, Membrul va înștiința Societatea în scris sau prin intermediul website-ului Programului, fără întârziere. Această modificare de adresă trebuie să poarte semnătura Membrului sau PIN-ul, după caz.

1.3.4 Orice persoană eligibilă care dorește să se înscrie în Program trebuie să completeze și să semneze o cerere de înscriere ca Membru în cadrul Programului, care va fi semnată de tutorele sau reprezentantul legal, dacă solicitantul este minor. Se va considera că toate persoanele care solicită calitatea de membru al Programului au citit și acceptat Termenii și condițiile generale.

1.3.5 Societatea își rezervă dreptul de a refuza calitatea de membru oricărei persoane care nu îndeplinește cerințele de participare în cadrul Programului.

1.3.6 Oricare persoană a cărei cerere de membru a fost acceptată de către Societate va obține un cont individual, un număr de membru și un PIN care îi va permite accesul la internet și la orice alte servicii descrise în Comunicatul FB. Numărul de membru va fi necesar pentru orice investigație referitoare la cont. PIN-ul va fi comunicat exclusiv Membrului. Membrul răspunde de utilizarea PIN-ului său și nu îl va dezvălui terților.
1.4 Respectarea Programului

1.4.1 Membrul garantează corectitudinea tuturor informațiilor furnizate, inclusiv dar fără limitare la adresa de corespondență și la adresa de e-mail, și va fi singurul responsabil pentru orice informație eronată, incompletă sau care nu mai este de actualitate.

1.4.2 La solicitarea Societății, Membrul va pune la dispoziție o dovadă valabilă a identității sale. În cazul în care nu face acest lucru în termen de 30 de zile, calitatea sa de membru va fi suspendată sau anulată imediat, anulându-se toate Milele de Nivel și Milele Premiu acumulate.

1.4.3 Toate Milele de Nivel și Milele Premiu și Premiile ulterioare trebuie acumulate și utilizate conform regulilor și instrucțiunilor cuprinse în Termenii și condițiile generale de față. Societatea are ultimul cuvânt în ceea ce privește calificarea unui itinerar pentru Milele Premiu sau Milele de Nivel.

1.4.4 Milele de Nivel și Milele Premiu nu vor fi acordate pentru bilete sau tranzacții nefolosite, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Milele de Nivel și Milele Premiu nu vor fi acordate când o persoană se îmbarcă și se identifică, în mod incorect, sub același nume ca și Membrul.

1.4.5 Cardul de Membru pierdut, furat sau deteriorat trebuie raportat imediat Centrului de Servicii pentru Clienți. În urma înștiințării trimisă de Membru cu privire la pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului, acesta va fi înlocuit. Societatea nu răspunde de utilizarea frauduloasă a Cardului sau de nerespectarea de către Membru a conținutului acestei prevederi.

1.4.6 Toate solicitările de creditare retroactivă trebuie adresate în termen de șase (6) luni de la zborul sau tranzacția respectivă. Solicitările de creditare retroactivă pentru Parteneri trebuie transmise către Centrul de Servicii pentru Clienți prin poștă sau prin intermediul website-urilor Partenerilor și trebuie însoțite de documente justificative, conform procedurilor indicate în Comunicatul FB. De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a solicita în orice moment toate documentele care atestă acumularea Milelor. Documentele transmise Centrului de Servicii pentru Clienți nu pot fi returnate; se recomandă păstrarea unor copii.

1.4.7 Vânzarea, cumpărarea, intermedierea, revânzarea, barterul sau schimbarea Milelor și a Premiilor pentru orice compensație sunt interzise... Persoanele care încalcă aceste prevederi, inclusiv orice pasager care folosește un Premiu cumpărat sau achiziționat în regim barter, vor răspunde pentru daunele și costurile de soluționare a litigiului. Milele de Nivel, Milele Premiu și Premiile nu au valoare de numerar și nu pot fi răscumpărate cu numerar.

1.4.8 Încălcarea condițiilor generale de transport sau a tarifelor companiilor Air France, KLM sau ale oricăror Parteneri Aerieni - inclusiv SkyTeam - a termenilor și condițiilor generale și a condițiilor Partenerilor Non-Aerieni, încălcarea materială a Termenilor și condițiilor generale, abuzul de Program - inclusiv nerespectarea politicilor și procedurilor programului - vânzarea sau achiziționarea în regim barter a Premiilor sau biletelor sau orice declarație incorectă privitoare la faptele aferente, comportamentul necorespunzător - inclusiv orice comportament refractar sau hărțuire față de orice angajat Air France, KLM sau al Partenerilor săi, comportamentul recalcitrant la bord sau în saloane, sau orice refuz de a respecta instrucțiunile angajaților - pot duce la anularea contului Membrului și ulterioara descalificare din Program, confiscarea tuturor Milelor de Nivel și a Milelor Premiu acumulate și anularea Premiilor emise anterior, dar nefolosite.

1.4.9 Orice încălcare semnificativă a Termenilor și condițiilor generale poate duce la confiscarea Premiilor în orice moment (inclusiv în timpul tranzitului sau pe drum) și la plata de către Membru sau pasager a tarifului integral aplicabil pentru orice segment călătorit pe baza Premiilor folosite în mod necorespunzător.

1.4.10 În ceea ce privește aplicarea oricăror Termeni și condiții care guvernează Programul, Societatea își rezervă dreptul de a lua măsurile juridice corespunzătoare pe care le consideră necesare împotriva Membrului, și își poate recupera daunele, onorariile avocaților și cheltuielile de judecată.

1.4.11 Angajații sau directorii, sau moștenitorii sau împuterniciții acestora, ai oricărei companii aeriene, agenții de voiaj sau persoane sau entități care execută tranzacții cu titlul de operator turistic sau în numele acestuia nu pot beneficia de acești Termeni și condiții acumulând Mile sau obținând Premii, și nici de statutul lor în cadrul Programului, pentru serviciile oferite de Air France, KLM sau oricare dintre Parteneri la prețuri speciale, la tarife reduse pentru angajați sau la tarife reduse pentru industria de turism.
1.5 Informații personale

1.5.1 Informațiile personale referitoare la participarea Membrilor în cadrul Programului vor fi prelucrate și utilizate în scopuri care servesc implementării Programului, conform reglementărilor referitoare la protecția informațiilor din legislația referitoare la protecția datelor din Franța și Olanda („Wet Bescherming Persoonsgegevens” și Legea franceză din 07.01.1978, amendată prin legea din 06.08.2004). KLM a adus la cunoștința Autorității Olandeze de Protecție a Datelor („College Bescherming Persoonsgegevens”) prelucrarea acestor informații personale. Air France a adus la cunoștința Autorității Franceze de Protecție a Datelor („Commission Nationale Informatique et Libertés” - CNIL) prelucrarea acestor informații personale.

1.5.2 Informațiile personale vor fi folosite și schimbate între Air France, KLM și Parteneri, în modul impus de Program. De asemenea, pentru ca Air France, KLM sau Partenerii să poată oferi produse și servicii, dar și pentru marketing direct sau comunicare, informațiile referitoare la Membru și la participarea Membrului în Program pot fi transmise în mod confidențial între Air France, KLM și Parteneri în scopul unic de folosire a acestora. Dacă un Membru nu dorește să primească oferte din partea Air France, KLM și/sau a Partenerilor, Membrul se poate opune, în anumite condiții, conform articolului 1.3.3 de mai sus, prelucrării informațiilor sale, anunțând în acest scop Centrul de Servicii pentru Clienți în scris, în orice moment. Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate a KLM disponibilă pe www.klm.com și Politica de securitate și Ghidul de confidențialitate a datelor Air France disponibile pe www.airfrance.com.
1.6 Verificare

1.6.1 Societatea își rezervă dreptul de a verifica oricare și toate conturile din Program în orice moment și fără a anunța Membrul, pentru a se asigura de respectarea regulilor Programului și condițiilor aplicabile de transport și/sau a tarifelor.

1.6.2 În cazul în care verificarea scoate la iveală discrepanțe sau încălcări, prelucrarea Premiilor, a acumulării Milelor de Nivel și a Milelor Premiu sau a Situațiilor Milelor poate fi amânată de Societate până când discrepanțele sau încălcările sunt soluționate spre satisfacția Societății. În așteptarea acestei decizii, Membrilor le poate fi interzis să utilizeze Milele, să aibă acces în saloane și să folosească Premiile, serviciile sau beneficiile aferente Programului, în modul stabilit exclusiv de către Societate.

1.6.3 Societatea își rezervă dreptul de a informa ofițerii de securitate ai Air France, KLM, Partenerilor SkyTeam sau ai oricăror altor Parteneri despre gravele abateri de comportament ale Membrului sau despre discrepanțele din contul Membrului.

1.6.4 Societatea își rezervă dreptul de a schimba informații cu Partenerii sau agenții lor în scopul verificării.
1.7 Răspundere

1.7.1 Societatea nu acceptă nicio răspundere pentru orice daună, deces, întârziere, vătămare sau pierdere generate de sau în legătură cu serviciile, Premiile sau beneficiile furnizate de Compania Aeriană sau Partenerii Non-Aerieni conform Programului, cu excepția cazului când aceste daune sau pierderi derivă din neglijența Societății, sau au fost cauzate de Societate în mod intenționat sau prin neglijență și cunoscând că dauna s-ar putea produce - cu excepția cazului când se prevede altfel prin Convenția de la Varșovia (amendată) sau prin Convenția de la Montreal, după caz. Orice solicitare trebuie transmisă direct Partenerului.

1.7.2 Cu excepția cazului când se prevede altfel la articolele 1.2 și 1.7.1 de mai sus, Societatea nu va răspunde de pierderile sau daunele generate de terminarea sau modificarea Programului sau de orice retragere din Program a companiilor Air France, KLM sau a unuia dintre Parteneri. Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a informa Membrul despre aceste modificări sau retrageri, cât mai repede posibil.

1.7.3 Dacă Societatea sau oricare dintre Parteneri respinge în mod incorect creditul de mile al unui Membru, Premiile sau orice alt beneficiu, singura compensație cuvenită Membrului va fi emiterea creditului de mile, a Premiului sau beneficiului respinse în mod incorect de către Societate, dacă sunt disponibile, sau alte beneficii rezonabile, alternative și comparabile stabilite de Societate sau recreditarea Milelor Premiu cheltuite, după bunul plac al Membrului. În cazul oricăreia dintre respingerile incorecte menționate mai sus, răspunderea societăților Air France, KLM sau a oricărui Partener se va limita la contravaloarea Premiului respectiv, iar compensația va lua forma exclusivă a unui Premiu sau se va recredita valoarea Milelor Premiu.

1.7.4 Legislația aplicabilă în anumite state poate impune restricții asupra condițiilor care guvernează implementarea sau calitatea de membru al Programului. Din cauza legilor și reglementărilor, este posibil ca Societatea să nu poată pună la dispoziție Programul sau părți ale acestuia în anumite state sau anumitor persoane. Societatea nu va răspunde pentru respectarea legislației locale și, astfel, își rezervă dreptul de a anula participarea Membrului în Program și Milele de Nivel și Milele Premiu acumulate de respectivul Membru.

1.7.5 Membrul nu răspunde pentru nicio pretenție adresată de terți, inclusiv de autoritățile fiscale, generate de calitatea de membru al Programului.

2 Acumularea Milelor

2.1 Milele acumulate de Membru vor fi creditate în contul Membrului indiferent de identitatea persoanei sau entității care plătește biletele sau serviciile, cu condiția ca Membrul să transmită numărul de membru când rezervă zborul, la momentul emiterii biletului, când se îmbarcă și/sau când se semnează contractul de furnizare a serviciilor de către un Partener. Membrii sunt responsabili personal de informarea oricărei terțe părți sau a persoanei juridice care plătește biletele, tranzacția sau serviciile, inclusiv dar fără limitare la angajatorul Membrului, despre Milele și avantajele obținute prin Program.

2.2 Fiecare Membru trebuie să verifice dacă Milele au fost creditate în mod corect în contul Membrului, prin Situația Milelor, prin internet sau prin intermediul Centrului de Servicii pentru Clienți.

2.3 Societatea își rezervă dreptul de a debita contul oricărui Membru care a dobândit Milele pe nedrept.

2.4 Zborurile se califică pentru acumularea de Mile conform condițiilor indicate în Comunicatul FB. Acumularea Milelor de Nivel și a Milelor Premiu se poate reduce sau poate fi exclusă pentru anumite clase de rezervare sau anumite tipuri de bilete pentru zborurile operate de Air France, KLM sau de Partenerii Aerieni, după cum se specifică în Comunicatul FB. Tarifele nepublicate nu sunt eligibile pentru acumularea milelor. În special, biletele Premiu, tarifele reduse pentru industria de turism, biletele gratuite sau care nu generează venit, biletele pentru militari sau guvern sau parlament sunt excluse de la acumularea Milelor. Toate serviciile furnizate de Partenerii Non-Aerieni se califică pentru acumularea de Mile Premiu conform condițiilor indicate în Comunicatul FB. Orice serviciu propus de Partenerii Non-Aerieni la tarifele reduse pentru angajați nu se califică pentru acumularea de Mile Premiu.

2.5 În cazul anulării zborurilor de către Air France, KLM și alți Parteneri SkyTeam sau alți Parteneri Aerieni, inclusiv dar fără limitare din cauza condițiilor meteorologice, conflictelor de muncă sau motivelor de securitate, Membrul nu va primi creditul de Mile Premiu.

2.6 Toate Milele de Nivel și Milele Premiu și Premiile ulterioare trebuie acumulate și folosite conform regulilor și instrucțiunilor cuprinse în Termenii și condițiile de față.

2.7 Membrul trebuie să călătorească efectiv pentru a acumula Milele de Nivel și Milele Premiu. Milele de Nivel și Milele Premiu nu vor fi acordate pentru bilete nefolosite, confiscate, frauduloase, pierdute, expirate sau rambursate. Membrul poate acumula Mile de Nivel și Mile Premiu numai pentru zborurile efectuate, chiar dacă Membrul cumpără bilete pentru alte persoane sau cumpără mai multe locuri pe același zbor. Prin excepție, pentru zborurile operate de Air France și KLM, un Membru poate acumula Mile Premiu în cazul rezervării unui loc suplimentar (pentru o targă, pentru transportarea unui bagaj supradimensionat în cabină, pentru o persoană supraponderală…), cu condiția ca locul suplimentar să fie rezervat sub același nume ca al Membrului și în aceeași clasă de rezervare ca a Membrului. În cazul unui transfer la un zbor alternativ din motive neprevăzute, Membrul va acumula Mile de Nivel și Milele Premiu pentru zborul pe care Membrul l-a cumpărat inițial, nu pentru ruta zburată. Milele nu pot fi creditate exclusiv în contul Membrului decât pentru serviciile utilizate personal de acesta. Contul Membrului poate fi creditat numai o dată pentru fiecare zbor efectuat și poate fi creditat numai o dată pentru fiecare serviciu folosit.

2.8 În cazul promovărilor la o clasă superioară, Milele de Nivel sau Milele Premiu vor fi acordate pe baza biletului cumpărat inițial și nu pe baza clasei de călătorie în care s-a zburat.

2.9 În timp ce Societatea face orice încercare să ofere credit sau mile corespunzătoare, Membrul are responsabilitatea de a păstra documentele necesare, precum taloanele de îmbarcare și chitanțele necesare pentru creditare retroactivă.

2.10 Cu excepția cazului când se menționează altfel de către Societate sau Partenerii săi Aerieni și Non-Aerieni, inclusiv Partenerii SkyTeam, Membrii care sunt membri și ai altor programe de fidelitate trebuie să rețină că Milele de Nivel și Milele Premiu per zbor sau per serviciu pot fi acumulate într-un singur program. În aceste cazuri, Membrii trebuie să aleagă între programele de fidelitate pentru fiecare zbor sau fiecare serviciu.

3 Utilizarea Milelor Premiu pentru Premii

3.1 Când un Membru a acumulat un număr suficient de Mile Premiu, acesta poate solicita un Premiu în scris, prin intermediul internet-ului sau telefonic numind beneficiarul, conform procedurilor care guvernează emiterea Premiilor din Comunicatul FB. Procedurile de rezervare și solicitare a Premiilor pot fi modificate de Societate.

3.2 Numai Membrul are dreptul de a solicita un Premiu. Membrul poate comanda un Premiu pentru el însuși sau pentru orice altă persoană desemnată de Membru la momentul solicitării Premiului, conform Termenilor și condițiilor Programului. În cazul în care Membrul nu este competent din punct de vedere legal (major sau minor), Premiul trebuie solicitat de tutorele sau reprezentantul legal al acestuia.

3.3 Nici Air France, nici KLM nu vor răspunde pentru nicio pierdere, cheltuială (inclusiv dar fără limitare la onorariile avocaților), accident sau inconvenient care pot apărea în legătură cu folosirea Premiilor sau ca urmare a oricărui defect sau oricărei incapacități a Premiilor comandate de la Parteneri.

3.4 Premiile pierdute, furate sau expirate nu pot fi rambursate, înlocuite sau extinse.

Premii oferite de compania aeriană:
3.5 Biletele Premiu sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii biletului Premiu - cu anumite excepții precum Ofertele Promoționale speciale sau cele declarate într-o anumită piață (informații furnizate local). După emiterea biletului, Membrul poate, respectând condițiile, să modifice sau să anuleze biletul Premiu înainte de plecarea primului său segment de zbor, și va face acest lucru conform procedurilor indicate de Comunicatul FB. După începerea călătoriei, numai data mai poate fi modificată. Aceste reguli nu se aplică în cazul Ofertelor Promoționale. În cazul neprezentării și după data de întoarcere, dacă nu s-a efectuat călătoria, Premiul oferit de compania aeriană nu mai este valabil și nu poate fi rambursat. Nu se va accepta niciodată modificarea beneficiarului. În funcție de tipul de Premii, se poate aplica o taxă administrativă în cazul modificării și/sau anulării, în modul descris în Comunicatul FB. Membrul are obligația de a consulta condițiile aplicabile de utilizare a Premiului și, după caz, de a încheia asigurarea corespunzătoare pentru acoperirea situațiilor din cauza cărora trebuie să-și anuleze călătoria.

3.6 Toate Premiile oferite de compania aeriană trebuie utilizate pe rute operate de Air France, KLM și Partenerii Aerieni. Premiile oferite de compania aeriană pot fi limitate la anumite zboruri cu cod partajat Air France sau KLM. Milele sunt deduse la emiterea Premiului (bilet Premiu sau Premiu de promovare la o clasă superioară).

3.7 Pentru a călători cu un copil mai mic de doi (2) ani, un adult care călătorește cu un bilet Premiu trebuie să facă rezervarea pentru copil la compania aeriană care a emis biletul Premiu, conform tarifelor aplicate de respectiva companie aeriană.

3.8 Un beneficiar care are dreptul la o reducere a tarifului de călătorie (copil, elev, persoană în vârstă etc.) nu poate primi nicio reducere a numărului de Mile necesar pentru biletul Premiu.

3.9 Biletele Premiu și Premiile de promovare la o clasă superioară nu sunt andosabile și nu pot fi folosite pentru o altă companie aeriană decât cea al cărui cod este indicat pe bilet, cu excepția cazului când se decide altfel de către compania aeriană, după bunul său plac.

3.10 Un Membru poate solicita un Premiu de promovare la o clasă superioară pentru un zbor eligibil cu o companie aeriană care oferă acest Premiu, conform definiției din Comunicatul FB, cu condiția ca Membrul să aibă un bilet la preț întreg confirmat (nu pe lista de așteptare) și emis. Un Membru poate utiliza Milele Premiu pentru un singur Premiu de promovare la o clasă superioară pe zbor. Astfel, este imposibilă deținerea unui Premiu dublu de promovare la o clasă superioară, de la Economy la First Class.

3.11 Membrul sau beneficiarul oricărui Premiu este responsabil de plata tuturor taxelor, onorariilor, obligațiilor și/sau costurilor suplimentare aplicabile asociate cu emiterea sau folosirea unui Premiu (inclusiv costurile suplimentare de transport, după caz) și de obținerea documentelor de călătorie necesare pentru Premiul oferit de compania aeriană, inclusiv viză, vaccinare și asigurare. De asemenea, Membrul sau beneficiarul vor respecta orice reglementare legală sau impusă într-un anumit stat și vor verifica formalitățile vamale în vigoare în țara de destinație. Dacă biletul premiu nu mai este valabil și nu a fost folosit pentru transport, Membrul sau beneficiarul are dreptul la rambursarea taxelor și comisioanelor aferente îmbarcării propriu-zise. Cererea de rambursare a acestor sume poate fi transmisă direct online (rambursare gratuită) sau prin contactarea Centrului de Servicii Clienți al FB (se pot aplica taxe).

3.12 În funcție de Premiul respectiv, Premiile oferite de compania aeriană vor fi trimise la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Membru sau ridicate din aeroportul selectat sau de la birourile de bilete din orașe care au permisiunea de a emite bilete Premiu. Imediat ce cererea de solicitare a Premiului a fost prelucrată, Milele necesare pentru Premiu sunt debitate din contul Membrului conform baremului în vigoare la data solicitării, folosind Milele în ordinea acumulării lor. Dificultățile interne pot duce la debitarea cu întârziere a conturilor. Dacă biletele sunt emise de birourile sau agențiile Air France sau KLM, Membrii trebuie să prezinte Cardul. Dacă persoana care ridică biletul nu este Membrul, respectiva persoană trebuie să prezinte, pentru fiecare bilet ridicat, pe lângă Cardul Membrului (sau o copie a acestuia), dovada identității Membrului și o declarație pe propria răspundere semnată de Membru, cu semnătura acestuia în original, prin care se autorizează ridicarea. Această procedură poate fi modificată sau suspendată de către Societate în orice moment. Societatea nu răspunde pentru întârzierile sau pierderile cauzate de serviciile poștale sau de procedurile vamale.

3.13 Biletele Premiu vor fi emise conform schemelor și condițiilor din Comunicatul FB. Toate biletele Premiu fac obiectul modificării drepturilor aplicabile pentru traficul aerian sau deciziilor luate de companiile aeriene menționate mai sus, după bunul lor plac, pentru a închide segmentele de zbor.

3.14 Premiile sub formă de excedent de bagaj reprezintă cantitatea permisă de bagaj suplimentar peste cantitatea permisă normală pentru clasa de călătorie plătită sau statutul Membrului în cadrul Programului, conform definiției din Comunicatul FB. Premiile pentru excedent de bagaj sunt valabile numai pentru zborurile Air France, KLM și ale Partenerilor indicate în Comunicatul FB. Premiile pentru excedent de bagaj nu vor fi acceptate pentru bagajele excepționale (precum, dar fără limitare la echipamentele de schi, biciclete, plăci de surf) sau pentru transportul animalelor.

3.15 Biletele Premiu nu vor fi utilizate pentru transportul tărgilor medicale, a scaunelor pentru copii, însoțirea copiilor de către însoțitoarea de zbor sau pentru a obține un loc suplimentar.

Premii oferite de Partenerii Non-Aerieni:
3.16 Orice Membru care deține numărul necesar de Mile valabile în acel moment poate beneficia de un Premiu pentru sine sau pentru oricare altă persoană indicată de Membru în condițiile și conform restricțiilor aduse la cunoștința Membrului. Orice beneficiar al unui Premiu trebuie să respecte cerințele legale de utilizare a serviciului dorit (de exemplu, vârstă, permis de conducere) și trebuie să respecte condițiile impuse de Partenerul respectiv, în special cu privire la plățile depozit pentru rezervări la Parteneri. Condițiile de modificare și anulare a Premiilor oferite de Partenerii Non-Aerieni sunt stipulate în Comunicatul FB.

4 Diverse

4.1 Prezenții Termeni și condiții generale înlocuiesc toate documentele anterioare care conțin acești termeni și condiții.
retur la inceputul paginii